BESLAGRECHT

  
    Beslagrecht bevat het recht met betrekking tot het beslag leggen op een goed.

   Voorbeelden: verzet/beslag op onroerend goed, roerend goed, loon, …

   Vooreerst verleent art. 23 van de grondwet elkeen het recht op menselijke waardigheid.
   Dit recht werd ingeschreven in het beslagrecht. Het beslagrecht verleent niet alleen
   rechten aan de schuldeisers maar ook in belangrijke mate aan de schuldenaars.
   Meer zelfs, het beslagrecht beschermt in belangrijke mate de menselijke waardigheid van
   de beslagene schuldenaar.Het beslagrecht verschaft u dus rechten en beschermt u.

   De bescherming van het beslagrecht behelst inroepen dat geen enkele schuldeiser u kan
   aanspreken op uw loon boven de beslagbare gedeeltes.

   Kindergeld en onderhoudsgeld voor de kinderen is niet beslagbaar.

   Onderhoudsschulden gaan voor alle andere schulden en verkorten dus uw onbeslagbaar
   gedeelte niet.

   Voor zover u geen onroerende goederen (eigen huis) heeft, kan daar uiteraard ook geen
   beslag op gelegd worden. Voor zover u stipt Uw huur kunt blijven betalen, kan geen
   schuldeiser u uit uw woning laten zetten.

   Tenslotte kan een schuldeiser beslag leggen op een beperkt aantal zaken van Uw inboedel.

   Wij staan U bij met raad en daad bij de betreffende materie