COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (WET) 5 juli 1998    Zeker in tijd van huidige crisis treft het probleem van overmatige schuldenlast steeds meer personen. Voor personen die een reeks van schulden hebben gemaakt
en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998). Belangrijk
is dat deze wetgeving niet van toepassing is op handelaars. Zij slaat enkel op de niet-handelaars, dit wil zeggen loontrekkenden, personen zonder beroep,
landbouwers  en diegenen die een vrij beroep uitoefenen. De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te
herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een
menswaardig leven kunnen leiden.

De collectieve aanzuiveringsregeling kan minnelijk of gerechtelijk gebeuren.In de minnelijke fase onderhandelt de schuldbemiddelaar in der minne met al de schuldeisers over een aanzuiveringsregeling. Indien alle partijen tot een akkoord komen, wordt de regeling door de rechter gehomologeerd.Wanneer geen akkoord wordt bereikt over een minnelijke aanzuiveringsregeling maakt de schuldbemiddelaar het dossier over aan de Arbeidsrechtbank.De Arbeidsrechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen met een maximale looptijd van vijf jaar die zowel door de schuldenaar(s) als diens schuldeisers dient te worden gerespecteerd.Over de inhoud van een minnelijke regeling wordt vrij onderhandeld met de schuldeisers: de wet bepaalt noch de inhoud noch de looptijd van de regeling. Hij omvat elke maatregel die ertoe strekt schulden aan te zuiveren (schuldherschikking, vermindering of kwijtschelding van verwijlinteresten, enz.) en staat de schuldenaar toch toe een menswaardig bestaan te leiden.

De gerechtelijke regeling wordt opgelegd door de rechter en kan omvatten:
De looptijd is ten hoogste vijf jaar, behalve wat de terugbetalingstermijnen van kredietovereenkomsten betreft. Deze termijnen kunnen verlengd worden met de helft van de resterende looptijd van de kredietovereenkomsten, te rekenen vanaf het verstrijken van de looptijd van de aanzuiveringsregeling zoals die door de rechter werd bepaald. Kan de rechter overgaan tot de kwijtschelding van schulden?In de meest hopeloze gevallen kan de aanzuiveringsregeling kwijtschelding van schulden bevatten. Als blijkt dat geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoende middelen beschikt, kan de rechter de totale kwijtschelding van de schulden toestaan. De regeling voorziet dan de verkoop van alle goederen die voor beslag in aanmerking komen en de verdeling van de opbrengst van de verkoop onder de schuldeisers. Bovendien kan de rechter begeleidingsmaatregelen opleggen met een maximale looptijd van vijf jaar.

De kwijtschelding van schulden is slechts definitief verworven na vijf jaar die volgen op de beslissing. Als de schuldenaar binnen vijf jaar opnieuw vermogend is, dan moet hij toch zijn schulden afbetalen. In geval van bedrog wordt de regeling door de rechter ingetrokken en kunnen de schuldeisers hun oorspronkelijke vorderingen volledig hernemen.Wij worden regelmatig door de Arbeidsrechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar en zijn gespecialiseerd in de deze materie.Wij stellen tevens de verzoekschriften op waarbij U aanvraagt aan de Arbeidsrechtbank om tot de procedure voor collectieve schuldenregeling te worden toegelaten.
Voor het opstellen van dit verzoekschrift rekenen wij aan U geen kosten aan vermits U voor dergelijke procedure automatisch in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand (zie hierboven “Erelonen” voor bijkomende informatie).
Na het indienen van het verzoekschrift wordt, indien U wordt toegelaten uiteraard, voor U door de